935 143 979 info@ofem.es

Portal de l’Àngel, 15

  • Muntatge i desmuntatge de cordes d’accés i proteccions per a la realització dels treballs encomanats.
  • Reparació cantell cornisa.
  • Acabat superior de cornisa.
  • Reparació de cantells de balcons.
  • Sanejament de baixant comunitari.
  • Pintat de la cornisa i de cantells de balcons.