935 143 979 info@ofem.es

Passeig de la Bonanova, 97

  • Picar i retirar amb mitjans manuals, els “pichulines” existents de les zones afectades.
  • Subministrament i aplicació una capa de morter d’acabat i igualació ARDEX AM 100 per igualar, reparar i sanejar el suport de formigó.
  • Subministrament i col·locació de malla de fibra de vidre lliure de àlcalis.
  • Col·locació de nous “pichulines”.
  • Raspallat del morter rejuntat de l’obra vista.
  • Aplicació de nou rejuntat amb morter, retirant el sobrant i deixant l’obra vista neta de residus.
  • Subministrament i aplicació de pintura per a la hidrofugació de la franja executada.