935 143 979 info@ofem.es

Passeig de Sant Joan, 112

  • Rehabilitació de la façana principal consistent en: Memòria, fotografies, plànols, amidaments, plec de condicions, estudi bàsic de seguretat i salut, assumeix de direcció d’obra, coordinació de seguretat i salut en fase d’execució, despeses de col·legi arquitectes tècnics de barcelona, certificat de idoneïtat tècnica i tramitació e-llicencies.