935 143 979 info@ofem.es

Preguntes freqüents

Resolem els dubtes que puguis tenir en premissos d'obres, inspeccions tècniques d'edificis (ITE), publicitat a la façana, responsabilitats de les comunitat, etc.
És necessari un permís d'obres?

La Llei Orgànica de l’edificació – LOE (Llei 38/1999 de 5 de novembre) defineix en el Capítol II, article 5 que: “La construcció d’edificis, la realització d’obres que en ells s’hi executin i la seva ocupació necessitaran les preceptives llicències i altres autoritzacions administratives necessàries, de conformitat amb la normativa aplicable”.

Cada ajuntament a través de les seves Normes Urbanístiques defineix quins treballs d’edificació necessiten tramitació d’una llicència d’obres i la documentació que cal presentar.

Les Normes Urbanístiques del PGM de Barcelona estableixen al Capítol 5 article 42, les obres que estan subjectes a demanar llicència, entre elles les “(…) obres d’edificació, tant les de nova planta com les d’ampliació o reforma, així com les de conservació, reparació o millora, amb excepció dins d’aquestes últimes, de les obres interiors que no suposin canvis a les obertures, parets, pilars o sostres, ni a la distribució interior de l’edifici (…)”.

Existeixen diferents modalitats de permisos d’obres:

Assabentat d’obres

Té per objecte la comunicació, per part dels propietaris, de l’inici de petites obres, per tal que l’Administració en tingui coneixement.

Aquest procediment s’aplica a les obres per a les que no sigui necessari un projecte tècnic, ja que no alteren estructura, l’aspecte exterior de la construcció, no modifica les distribucions (no es fan enderrocament d’envans ni noves distribucions), ni afecten la seguretat de les construccions existents i que no s’exigeix una llicència d’obres en l’aplicació de la normativa urbanística.

Comunicat d’obres/Llicència d’obres menors

Necessari per a la realització de reformes interiors, moviment d’envans, afectacions estructurals, treballs en patis, façanes, terrats i mitgeres. La instal·lació d’un ascensor a l’interior d’una finca, sempre es tramita com a Obres Menors.

La tramitació d’un Comunicat o Llicència d’Obres Menors, depèn del tipus d’actuació i de la zona de la Ciutat on es trobi ubicat l’edifici.

Caldrà la presentació d’una documentació tècnica i un ASSUMEIX* d’un tècnic.

Autorització per a actuacions d’urgència

Aquest tipus d’actuacions abarquen els treballs d’instal·lació de mesures de protecció en edificis, tals com malles o puntals. El permís l’otorguen en 24 hores.

Caldrà la presentació d’una documentació tècnica i un ASSUMEIX* d’un tècnic. Una vegada realitzats aquests treballs, l’Ajuntament dóna un termini d’un mes per a tramitar un Comunicat o Llicència d’obres per a realitzar les obres de reparació.

Llicència d’obres majors

Necessària per a la realització d’obres que alterin la volumetria o superfície de l’edifici, incrementin el nombre d’habitatges, canvis d’ús, etc.

 

*Assumeix Direcció d’Execució consisteix a conèixer detalladament com és el projecte de l’obra, com es duu a terme i com queda construïda, ajudant al Contractista perquè faci les obres tal com estan definides i intentar evitar tot el que pugui conduir-lo a no fer-ho, mantenint a la Propietat informada perquè pugui seguir les obres fàcilment i, en cas de dificultats, arribat el moment i si ho estimés convenient, pogués adoptar les mesures que considerés oportunes. L’Assumeix Direcció d’Execució li correspon: la interpretació tècnica i econòmica del Projecte (havent de deixar també constància formal de les dades de l’execució de l’obra i de l’obra executada), calcular amb equitat i mensualment, al llarg de l’obra, el valor de l’obra executada a partir de l’aplicació dels preus contractuals als amidaments que s’han realitzat en el projecte
Quan triga un permís d'obres?

Varia en funció del tipus de Llicència que s’ha demanat:

  • Assabentat d’obres: Instantani al fer la sol·licitud.
  • Comunicat d’obres: Instantani al fer la sol·licitud.
  • Actuació d’urgència: 24 hores a la presentació de la sol·licitud.
  • Obres menors: 1 a 3 mesos des de la presentació de la sol·licitud. En alguns barris es pot demorar més temps.
  • Obres majors: 1 a 3 mesos des de la presentació de la sol·licitud. En alguns barris es pot demorar més temps.
Ajudes i subvencions

A la ciutat de Barcelona, ho concedeix el Consorci de l’habitatge de Barcelona, format per la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona a través de Barcelona Posa’t Guapa, i cobreix obres estructurals, rehabilitació de façanes, patis, terrats, millores de l’accessibilitat als edificis, instal·lacions, sostenibilitat, etc.

Per a la resta del territori, la Generalitat de Catalunya i els diferents ajuntaments, concedeixen ajudes en aquest mateix sentit.

Altres entitats públiques, com l’ICAEN (Institut Català de l’Energia) ha obert aquest any 2011, la segona convocatòria de subvencions del Pla Renova’t de Finestres. Aquesta subvenció té com a objectiu fomentar la substitució de tancaments vells (finestres, portes vidrieres, claraboies, …) per altres de nous, amb més aïllament tèrmic, de manera que es produeixin despeses mínimes en el consum d’energia pel que fa a la climatització. Amb aquest mateix objectiu, també se subvencionarà la renovació o la incorporació de proteccions solars i tendals.

Possibilitat de publicitat a la façana

Des de la nostra empresa ens posem en contacte amb diferents empreses gestores de publicitat, per tal d’estudiar la viabilitat per a la instal·lació de lones publicitàries a les bastides durant els treballs de rehabilitació de façanes.

D’aquesta manera, els beneficis generats d’aquesta publicitat poden arribar a pagar, en alguns casos, un percentatge molt alt de la rehabilitació.

Gestió i tractament de fibrociment

El fibrociment és un material que conté amiant. Aquests materials són considerats per la legislació mediambiental com a un residu perillós. Actualment podem trobar elements de fibrociment en baixants, xemeneies, plaques de coberta i dipòsits d’aigües, entre d’altres. Si vostè és posseïdor d’aquest tipus de materials i vol gestionar-los correctament fins a un abocador final, necessita contractar a una empresa acreditada pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya per a que realitzi el desmuntatge d’aquest elements, la seva gestió i el transport fins a un abocador autoritzat mitjançant un transport especial acreditat. Totes les empreses acreditades es troben dins del Registre d’Empreses amb Risc per Amiant (RERA).

Per a la manipulació d’aquests materials la Llei exigeix la realització d’un Pla de treball que caldrà que aprovi el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya en un període màxim de 45 dies anteriors a l’inici dels treballs. Per a feines de durada inferior a una jornada, aquest Pla pot ser genèric i no cal prèvia aprovació de la Generalitat.

Responsabilitat de les comunitats

El Decret 1627/1997 referent als requisits mínims de Seguretat i Salut a les obres de construcció i la Llei de Prevenció de Riscos Laborals 31/1995, estableixen que totes les empreses que intervenen en un procés de construcció, han d’acreditar una sèrie de requisits pel que fa a seguretat i salut, formació i informació als treballadors, prevenció de riscos, etc. De la mateixa manera, han de tenir vigent una Assegurança de Responsabilitat Civil, estar al corrent dels pagaments amb la Seguretat Social i Hisenda, estar inscrits al REA (Registre d’Empreses Acreditades), etc.

El fet de contractar els serveis d’una empresa que no pugui acreditar aquests requisits, pot suposar en cas de sinistre o inspecció, una responsabilitat compartida amb la Comunitat que els ha contractat.

De la mateixa manera, la realització d’obres en espais comunitaris sense tenir el corresponent permís de l’Ajuntament, incorrerà en

Què fer davant d'una Ordre de Conservació?

L’Ordre de Conservació és una comunicació de l’Ajuntament feta a través dels tècnics municipals o de Bombers, en la que es fa constar el mal estat d’una finca o d’un element que pot suposar un perill per a la seguretat pública, i que cal subsanar. Amb aquesta Ordre, comença un expedient sancionador. Per tal d’aturar-lo, caldrà tramitar una Llicència i entrar instància a l’Ajuntament fent constar aquest fet. Per tal de tancar l’expedient una vegada realitzades les obres d’adequació, caldrà presentar un Certificat Final d’Obra i un Certificat de Paraments Exteriors signats per un tècnic.

Cal fer una Inspecció Tècnica d'Edificis (ITE)?

Es va establir en el Decret 187/2010 de 23 de novembre i la finalitat d’aquesta inspecció és instituir un sistema de control periòdic de l’estat dels edificis d’habitatges per tal de verificar el deure que tenen els propietaris de conservar i rehabilitar els seus immobles. Segons l’antiguitat de la finca, hi ha un termini màxim per a passar l’inspecció. A partir de l’any 2012, les finques amb una antiguitat de més de 30 anys, hauran de tenir passar la ITE.

La inspecció tècnica dels edificis d’habitatges l’ha de dur a terme un/a tècnic/a amb titulació d’arquitecte, aparellador, arquitecte tècnic o enginyer de l’edificació.

Què fer davant d'un informe de Compliment de l'RTB?

L’RBT (Reglament de Baixa Tensió) té per objecte establir les condicions tècniques i garanties que han de reunir les instal·lacions elèctriques connectades a una font de subministrament dins dels límits de la baixa tensió, amb la finalitat de preservar la seguretat de les persones i dels béns, assegurar el normal funcionament de les instal·lacions i contribuir a la fiabilitat tècnica i a l’eficiència econòmica de les instal·lacions, per això des de les oficines de control acreditades per la Generalitat es fan revisions periòdiques per tal de comprovar l’estat de les instal·lacions comunitàries dels edificis. D’aquestes revisions en surt un informe on s’hi mostren les deficiències de la instal·lació i que caldrà subsanar el més aviat possible per part d’una empresa instal·ladora autoritzada.

L’incompliment dels requisits expressats a l’informe poden incórrer en responsabilitats civils i penals, sense perjudici de la sanció administrativa que es pot imposar, prèvia obertura d’un expedient sancionador.