935 143 979 info@ofem.es

Plaça Universitat, 4

  • Rehabilitació de la façana principal d’edifci plurifamiliar entre mitgeres.
  • Repicat.
  • Cosit de fissures.
  • Refer cornises, motllures i lloses de balcons de pedra.
  • Neteja de balaustrada.
  • Aplicació d’estucat de calç (plint llis i resta raspada)
  • Pintat de les superfícies.
  • Reparació/substitució de persianes de llibret.
  • Col·locació d’una marquesina de protecció de zenc sobre l’aparador de la botiga “La Torre”.