935 143 979 info@ofem.es

Muntaner, 206

  • Repicat del revestiment dels cantells de forjat i galeries fins trobar la base sòlida.
  • Tractament inhibidor de la corrosió de les armadures i caps de bigues que quedin al descobert, mitjançant ciment de resines modificades de tres components ( Sika Top 110 Epocem).
  • Reconstrucció de les zones sanejades amb morters sense retracció tipus Sika Monotop 612 0 618 depenent del gruix de la afectació.
  • Repicat fins a obra ferma les zones degradades situades en paraments verticals de façana, per a posterior revestiment de la zona amb un morter de reparació impermeable tipus Weber Cal.
  • Grapat d’esquerdes.
  • Extracció dels balustres i reconstrucció de la barana amb maons, respectant el passamà original, i arrebossant les dues cares de la barana amb un morter tipus Weber Cal.
  • Pintat de la totalitat de paraments i  galeries de la façana posterior.