935 143 979 info@ofem.es

melcior de Palau, 159

  • Desmuntatge parcial de l’enrajolat del paviment i els minvells existents en la coberta ( ZONA AMB RATLLES
    VERMELLES EN EL PLANELL) en una zona paral·lela a la junta de dilatació de la coberta fins a la cantonada del
    badalot de la escala.
  • Arrencat de tela impermeabilitzant existent.
  • Mitja canya amb morter per col·locar nova tela asfàltica.
  • Aplicar una mà de Impridan i posterior col•locació d’una capa de tela asfàltica completament arrapada a la superfície i a la rasa perimetral.
  • Enrajolat de nou de la coberta.