935 143 979 info@ofem.es

Mallorca, 215

  • Repicat dels cantells de balcó amb risc de desprendiment.
  • tractament inhibidor de la corrosió.
  • Reparació de les parts afectades imitant la textura i motllures existents amb arrebossat de morter tixotròpic incorporant malla de fibra de vidre amb antiàlcalis.
  • Arrencada de les peces ceràmiques perimetrals de recobriment superior de cantell de balcó. Substitució per peces ceràmiques amb trencaaigües.
  • Pintat dels cantells de balcons.
  • Repicat dels cantells de badalot.
  • Col·locació d’armat d’acer inoxidable, pintura i posterior reomplert amb morter sense retracció tipus Sika imitant texturra i motllures originals.