935 143 979 info@ofem.es

Mercantil, 1

 • Repicat amb mitjans manuals de les zones bufades o en mal estat del revestiment de façana on el morter de calç dibuixa uns acabats a base d’una imitació de carreus de pedra natural amb junts horitzontals i encoixinats.
 • Sanejament dels ancoratges de baranes mitjançant raspallat de l’òxid i posterior passivat amb 3 capes de revestiment anticorrosió.
 • Repicat amb mitjans i reconstrucció de la cornisa perimetral inferior (petita) de la façana principal.
 • Posterior arrebossat amb morter SIKA MONOTOP-612 amb incorporació de malla de fibra de vidre amb antiàlcalis i acabat amb morter de calç tipus WEBER CAL.
 • Repicat i reconstrucció de la cornisa perimetral superior (gran) de la façana principal.
 • Repicat de les zones bufades o en mal estat del revestiment de l’ampit de barana de planta coberta de façana principal.
 • Pintat de les zones reparades de cornises i parament vertical.
 • Obertura de dues rases en el parament interior i exterior per col·locar dos perfils tipus IP encastats a la paret.
 • Repicat dels paraments per fer les obertures de les finestres.
 • Reforç de la cornisa mitjançà l’ancoratge de dos rodons.
 • Regularització de la superfície amb morter.
 • Col·locació de finestra practicable d’una fulla d’alumini.