935 143 979 info@ofem.es

Cartagena, 308

 • Repicat amb mitjans manuals i/o mecànics, del revestiment dels frontis i sota balcons de les lloses dels
  balcons així com la extracció de la totalitat del paviment dels balcons, fins arribar a les biguetes metàl·liques de
  l’interior.
 • Raspallat amb raspall metàl·lic per eliminar l’òxid de les biguetes i tractament inhibidor de la corrosió dels elements
  metàl·lics de suport i ancoratge del balcó que queden al descobert.
 • Reconstrucció de les zones sanejades amb morters sense retracció tipus Sika Monotop.
 • Pintat dels paraments i lloses dels balcons.
 • Cosit d’esquerdes.