935 143 979 info@ofem.es

Camprodon, 7

  • Transport, muntatge i desmuntatge de marquesina de protecció sota la façana principal amb baranes, passarel·les
    metàl·liques i voladissos fixes.
  • Repicat on amb mitjans manuals i/o mecànics, del revestiment del frontis i sostre dels balcons de la façana.
  • Raspallat amb raspall metàl·lic per eliminar la corrosió dels elements metàl·lics de suport dels balcons que queden al descobert.
  • Aplicació de tractament inhibidor de la corrosió.
  • Reconstrucció de les zones sanejades amb morters.
  • Desmuntatge puntual de l’enrajolat del paviment i els minvells existents de la zona exterior dels balcons
    esquerdats o afectats per les reparacions en el cantell de balcons.