935 143 979 info@ofem.es

Bonaplata, 5-7

  • Repicat del revestiment existent de monocapa amb àrid projectat , fins arribar a la base ferma , mitjançant medis manuals.
  • Arrebossat amb morter amb Sikalatex, de base de regularització.
  • Reconstrucció de la cornisa repicada mitjançant morter SIKA.
  • Enderroc del dintell existent de la caixa de persiana i posterior reconstrucció.
  • Subministrament i col·locació de peça de trencaaigües de tipus rajola Piera de agafada amb ciment cola flexible.
  • Pintat amb dues mans de pintura HAMERITTE de les baranes metàl·liques.
  • Subministrament i col.locació d’aplacat de pedra deixat de serra (sense polir) tipus Sant Vicenç de 2 cm. de gruix tallat a mida  per a la formació de sòcol en els baixos de la façana principal amb una alçada d’un metre.