935 143 979 info@ofem.es

Baró de la Barre, 62 Bis

  • Repicat del cantell de la visera.
  • Tractament inhibidor de la corrosió.
  • Reparació de les parts afectades mitjançant arrebossat amb morter tipus Sikatop 122.
  • Acabat amb morter d’anivellament sagellador de porus tipus Sikatop 121 imitant textura i motllures existents.
  • Pintat del cantell del balcó reparat.
  • Regularització i neteja del paviment amb aigua a pressió controlada i detergents neutres.
  • Aplicació d’una mà de Impridani posterior col·locació d’una capa de tela asfàltica Glasdan 40 GP i auto protegida amb pissarra natural de color vermell (compleix la norma UNE 104-242-89 Part 1) completament arrapada a la superfície i a la rasa perimetral.
  • Col·locació de nous morrions per evitar l’entrada d’objectes al desguàs.