935 143 979 info@ofem.es

Ausiàs March, 72

  • Desmuntatge de l’enrajolat del paviment i els minvells existents de la terrassa.
  • Arrencat de tela impermeabilitzant existent.
  • Fer mitja canya amb morter de c.p. per col•locar la nova tela asfàltica.
  • Aplicar una mà de Impridan i posterior col•locació d’una capa de tela asfàltica Glasdan 40 P Elastòmer.
  • Enrajolat de nou de la terrassa amb rajola similar a la actual agafada amb morter mixt.
  • Subministrament i col•locació de morrió plàstic per tal d’evitar l’entrada d’objectes al desguàs.