935 143 979 info@ofem.es

Restaurant Vivero

 • Extracció dels cristalls de mampara i enderrocament de l’estructura de suport de ferro.
 • Extracció caseta prefabricada situada a la terrassa.
 • Extracció de tendal i estructura de suport situat en terrassa.
 • Repicat de les zones en mal estat de voladissos.
 • Tractament inhibidor de la corrosió dels elements metàl·lics que quedin al descobert mitjançant una imprimació antioxidant tipus Sika Top Armatec.
 • Eliminació de la pintura en mal estat dels paraments de les dues façanes laterals i murets perimetrals de la barana i posterior repintat.
 • Pintat amb esmalt de totes les peces ceràmiques tipus trencaaigües.
 • Construcció de barana d’obra en substitució de la mampara de vidre.
 • Construcció d’una barra d’obra, arrebossat, pintat i envernissat de la barra.
 • Reparació d’esquerdes i pintat de la paret lateral de l’interior del restaurant.
 • Construcció d’un calaix d’obra per cobrir els conductes situats entre la barra del bar i el bany al llarg de tota la terrassa.
 • Col·locació de canyís a la claraboia del bar.
 • Construcció de seients i taules d’obra en zona “reservat” i pintat de les mateixes amb una pintura acrílica o siliconada similar a l’aplicada en els paraments.
 • Impermeabilització de tota la terrassa superior i entrada tubs d’instal·lacions.