935 143 979 info@ofem.es

Casa Amatller

 • Desprendre i repicar fins a obra ferma les zones inestables o degradades situades en paraments verticals del pati, per
  a posterior revestiment de la zona.
 • Decapat manual de la pintura actual per sota de la cornisa fins arribar a la superfície del estuc. Neteja de la superfície
  i pintat.
 • Subministrament i aplicació d’esmalt sintètic setinat o brillant en reixes de les finestres de la primera planta amb una
  primera capa d’emprimació i dues capes d’acabat.
 • Retirada dels tubs de plom, cables, calderins de calefacció i xemeneies que estiguin fora d’us.
 • Substitució de baixants de fibrociment i substitucions parcials de tubs de fibrociment en altres dos baixants.
 • Subministrament i aplicació d’esmalt sintètic setinat o brillant en reixes de les finestres de la primera planta amb una
  primera capa d’emprimació i dues capes d’acabat.