935 143 979 info@ofem.es

Plaça revolució

  • Rehabilitació de la façana principal i terrat d’un edifici plurifamiliar entre mitgeres.
  • Repicat.
  • Cosit de fissures.
  • Refer cornises i lloses de balcons de pedra imitant textures, aplicació d’estucat de calç i pintat de les superfícies.