935 143 979 info@ofem.es

Gran Via, 1122

  • Desmuntatge de persiana i instal·lació de llum.
  • Enderroc de tot el conjunt deteriorat i 20 cm. de paret vers ambdós costats de la base de la llinda.
  • Col·locació d’una llinda en “L” com a calaix de persiana prefabricat de formigó.
  • Aplacat frontal de la llinda per la cara exterior amb plaquetes d’obra vista.
  • Arrebossat de la part inferior de la caixa de persianes amb una monocapa blanca amb pedra projectada.
  • Muntatge de nou de la persiana i llum.