935 143 979 info@ofem.es

Sant Pere Mitjà, 30

  • Restauració de la façana principal: Sanejar paraments i grapat d’esquerdes.
  • Arrebossat de nou amb morter de calç.
  • Impermeabilització i enrajolat de balcons.
  • Neteja de la pedra d’emmarcaments de finestres i balconeres.
  • Pintat de baranes.