935 143 979 info@ofem.es

Apartaments Puigmal

 • Sanejament i raspallat del sostre dels balcons per eliminar la pintura malmesa i millorar la adherència. Aplicació d´una
  imprimació tipus Procolite fondo penetrante i dues mans de pintura amb resina de Pliolite aplicada amb corró de
  Procolite liso de color blanc. Revisió i repàs de la pintura de jaceres i perfils laminats dels sostres dels balcons i pintat
  amb dos mans d´un esmalt antioxidant tipus Procofer expert.
 • Escatat amb raspall metàl·lic del passamà de la barana de fusta dels bacons i travesser inferior per eliminar la pintura
  malmesa i l’óxid del travesser. Aplicació d’una imprimació antioxidant tipus Procofer expert imprimació antioxidant en
  el travesser i acabat amb dues mans d’un esmalt tipus Kilate clasic del mateix color que la resta de la barana.
 • Segellat amb una massilla de poliuretà tipus Sikaflex 11 FC de color a escollir de la trobada de les lames de fusta
  Capecod de la façana amb els sostres de balcons per evitar que l’aigua que penetri per la façana corri per el sostra
  dels balcons. La actuació es farà el els vuit bacons de les dues plantes superiors.